KONKURS NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI - PREZESA ZARZĄDU


b_150_100_16777215_00_images_urzad.nowy2.jpg

Rada Nadzorcza „WIKOM” - Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o. w Korszach ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Spółki - Prezesa Zarządu.

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. Posiada wykształcenie wyższe.

2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych.

3. Nie był karany za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz nie był karany z artykułu od 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych.

4. Posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.

5. Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

6. Nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie, ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

7. Stan zdrowia kandydata winien pozwalać na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu.

 

Kandydatem na członka organu zarządzającego Spółką – prezesa spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. Pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

2. Wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań.

3. Jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
 
4. Pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej.

5. Jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

Wskazane jest, aby kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki spełniał następujące dodatkowe wymagania w zakresie wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia: (wymagania dodatkowe):

1. Znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym Ustawy o gospodarce komunalnej, Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek handlowych.

3. Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne.

4. Doświadczenie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji oraz eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

5. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

6. Obsługa komputera, w tym programów edycyjnych, kalkulacyjnych.

7. Doświadczenie we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. Kwestionariusz osobowy lub CV z wykazem miejsc i okresów zatrudnienia oraz opisem wykształcenia.

2. Koncepcję funkcjonowania „WIKOM” -Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obejmująca okres 5 lat), w szczególności w zakresie:

a) kierunków dalszego rozwoju Spółki,

b) rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych, skutkujących zbilansowaniem działalności gospodarczej Spółki i zapewniających bieżącą realizację wszelkich zobowiązań Spółki.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.

4. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.

5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz niekaralności z artykułu od 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych.

6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw publicznych.

7. Oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

8. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – jeśli dotyczy.

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych do celów konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r.  poz.922 z późn.zm.).

10. Oświadczenie o braku przesłanek dyskwalifikujących kandydaturę, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

11. Kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

12. Do oferty można dołączyć wykaz ukończonych szkoleń i kursów.

 

Do zgłoszenia dołącza się kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać radzie nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 

Uwaga:

Dokumenty aplikacyjne: CV/kwestionariusz osobowy, oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów:

1. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w:  siedzibie Urzędu  Miejskiego w Korszach , 11-430 Korsze, ul. Mickiewicza 13 ( sekretariat pok. 103) lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Korszach, w terminie do dnia 20 marca 2018 r. do godz. 13.00.

2. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą, decyduje data i godzina ich doręczenia do dnia 20 marca 2018 r. do godz. 13.00.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – nie otwierać” .

3. W trakcie konkursu kandydaci mogą uzyskać niezbędne informacje do opracowania koncepcji funkcjonowania Spółki (obejmującej okres 5 lat) w siedzibie Spółki ul. Wojska Polskiego 40 w Korszach.

W siedzibie Spółki kandydaci mogą zapoznać się z:

- umową Spółki,

- ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Spółki,

- ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniem Zarządu Spółki,

- informacjami o zasobach technicznych i kadrowych Spółki.

 

Informacje dodatkowe:

1. Procedura konkursowa prowadzona jest dwuetapowo.

2. Etap pierwszy odbywa się bez udziału kandydatów i polega na sprawdzeniu wymogów formalnych określonych w Regulaminie. Decyzję o dopuszczeniu do drugiego etapu podejmuje Rada Nadzorcza. Spełnienie wymogów formalnych przez kandydata odnotowuje się na formularzu sprawdzenia zgłoszenia pod względem spełnienia wymogów formalnych przez kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z o.o. „WIKOM” -Wodociągi i Oczyszczanie Miasta.

3. Rada Nadzorcza wybiera kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu, sporządzając listę kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z o.o. „WIKOM” -Wodociągi i Oczyszczanie Miasta.

4. Kandydaci, których zgłoszenia będą zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną niezwłocznie o tym poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korszach, po wcześniejszym ustaleniu terminu z danym kandydatem.

5. Etap drugi obejmuje rozmowy z kandydatami, ocenę kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, wiedzy, wizji rozwoju Spółki oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenie wyniku konkursu.

6. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie.

7. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, unieważnić i zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej WIKOM Sp. z o.o. Korsze
Hubert WNOROWSKI

 

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „WIKOM” - Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.

 

Słowo od burmistrza

b_150_100_16777215_00_images_burmistrz.png

Witamy

W imieniu własnym i mieszkańców miasta pragnę powitać wszystkich, którzy zainteresowali się naszym pięknym miastem.
W 1962 roku nadano prawa miejskie osadzie Korsze. Jesteśmy jednym z najmłodszych miast na Warmii i Mazurach, a ten fakt zobowiązuje nas do nowoczesności i otwarcia na nowe pokolenie.
Przyjeżdżając do Korsz każdy znajdzie tu coś dla siebie. Inwestor tereny pod inwestycje, turysta czyste powietrze, piękne krajobrazy oraz zabytki, będące częścią wielowiekowej historii Korsz. Mam nadzieje, że nasze miasto spełni Państwa oczekiwania.

Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

Wywiad z burmistrzem Korsz

Nasz profil na FB

Polecane strony

Statystyki odwiedziń

Dziś18
Ten tydzień18
Ten miesiąc3305
Wszystkie441952

Kubik-Rubik Joomla! Extensions