Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Informujemy, że urzędnik wyborczy w Gminie Korsze p. Katarzyna Humieńczuk będzie pełnić w Urzędzie Miejskim w Korszach dyżury, w szczególności w celu udzielania wyborcom wyjaśnień dotyczących zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków tych komisji.
 
terminy dyżurów:
05.04.2019r. (piątek) godz. 10.00-12.00
8.04.2019r. (poniedziałek) godz. 14.00-16.00
15.04.2019r. (poniedziałek) godz. 14.00-16.00
26.04.2019r. (piątek) godz. 13.30-15.30
 
miejsce dyżurów:
Urząd Miejski w Korszach, ul. A. Mickiewicza 13
pokój 118, I piętro
czytaj dalej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORSZ

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz § 16 ust. 4 „Rocznego programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku” stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVII/362/2018 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 12 października 2018 r. ogłaszam nabór kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok.
 
Celem niniejszego ogłoszenia jest zaproszenie kandydatów wskazanych przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na 2019 rok.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  3. nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy
    o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.
 Zgłoszenia podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej można składać w Urzędzie Miejskiego w Korszach, 11-430 Korsze, ul. Adama Mickiewicza 13. pokój 112, I piętro lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres rafal.jakubczak@korsze.pl. Komplet dokumentów należy składać w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2019 rok”.
 
Termin składania zgłoszeń - do 23 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00.
 
 
 
 

Załączniki

UPAMIĘTNILI 14 ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II

Dnia 2 kwietnia Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zorganizowała wieczór wspomnień o Janie Pawle II.

Na wstępie wyświetlono film pt. „Jan Paweł II Święty Uśmiechnięty”, w którym to Papież zwraca się do ludzi wierzących i świeckich słowami „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi.” Po obejrzeniu filmu wysłuchano pieśni „Barka” w wykonaniu Eleni oraz „Moje miasto Wadowice”, którą zaśpiewał chór dziecięcy. Wiele łez wycisnął wśród zebranych film dokumentalny „Ostatnie pożegnanie Jana Pawła II z Ojczyzną” i jego słowa:

„Zanim stąd odejdę, proszę was...
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili,
- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”
czytaj dalej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORSZ

 
 
 Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2 i 3 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 450 ze zm.)
BURMISTRZ KORSZ
 
Ogłasza
 
otwarty konkurs oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Korsze w roku 2019 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane w zakresie:
 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
oraz
w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 
czytaj dalej

SPOTKANIE Z PISARKĄ

Dnia 26 marca w MGBP w Korszach odbyło się spotkanie z pisarką Panią Marią Raksimowicz-Skibińską. „Oni byli tu przed nami” tak napisała Pani Maria w swej książce. Ukazała życie autochtonów zamieszkujących ziemie Rastenburga i okolic. Opowiadała o jakże trudnych losach, często tragicznych, naznaczonych wojną, obojętnością lub niechęcią sąsiadów. Wspomnienia dobre i bolesne ludzi, którzy tu mieszkali, wychowywali swoje dzieci, przeżywali trudy życia.
czytaj dalej

PIERWSZE DZIAŁANIA I PLANY NA ODKRYWANIE WARMII I MAZUR

Podczas zajęć, które odbyły się 9 marca, uczestnicy projektu wybrali miejsca w naszym regionie, które chcieliby zwiedzić w trakcie pierwszego wyjazdu edukacyjnego. Pomysłów nie brakowało, więc młodzież musiała porozumieć się w kwestii wyboru. Tereny Warmii i Mazur okazały się pełne niezwykłych i interesujących miejsc, często związanych z jakąś legendą lub ciekawą historią. Rozpoczęto także prace nad stworzeniem questu, który jest formą aktywnego zdobywania wiedzy i polega na wykonywaniu wcześniej przygotowanych zadań. Uczestnicy wyszukiwali ciekawostki i cechy charakterystyczne dla wybranych miejsc regionu, aby później zapisać je w formie zagadek.
czytaj dalej

SAMORZĄDOWY DZIEŃ SOŁTYSA

W piątek 29 marca 2019 roku w hali Expo Mazury w Ostródzie odbył się trzeci Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach. W jednym miejscu na wspólnym świętowaniu spotkało się 1500 spośród 2500 sołtysów z naszego regionu. W spotkaniu uczestniczyli także sołtysi z terenu Gminy Korsze oraz Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski.
 
czytaj dalej

SUPER SOŁTYS 2019

W dniu 22 marca 2019 roku w Olsztynie, podczas uroczystej gali SUPER SOŁTYS 2019 wręczono statuetki laureatom plebiscytu. Podczas uroczystości Pan Wiesław Prusik - Zastępca Burmistrza Korsz złożył sołtysom serdeczne życzenia i gratulacje. SUPER SOŁTYSEM powiatu kętrzyńskiego została Regina Kuśmierowska sołtys sołectwa Parys.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
 
 
czytaj dalej

O BEZPIECZEŃSTWIE W SIECI

W piątek, 8 marca, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach odbyła się kolejna lekcja biblioteczna na temat bezpieczeństwa w Internecie, w której tym razem uczestniczyły dzieci z grupy VI Przedszkola Miejskiego w Korszach.
czytaj dalej

WARSZTATY POPPINGU W MOK KORSZE

Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia taneczne do Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach po raz pierwszy doświadczyła nowego stylu tanecznego jakim jest popping.
czytaj dalej
Youtube Player