Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORSZ - SPRZEDAŻ AUTOBUSU

Burmistrz Korsz ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Korsze - autobusu międzymiastowego Autosan  A1010T.02.01
 
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Korsze
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
tel. 89 754 18 28
strona BIP: https://bip.korsze.pl/
e-mail: ugim_korsze@korsze.pl
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Urząd Miejski w Korszach, ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze, (sala sesyjna – II piętro).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2023 r. o godzinie 10:00.
3. Rodzaj, typ i ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących przedmiotem sprzedaży:
DANE TECHNICZNE AUTOBUSU
- Marka, typ, model – AUTOSAN A1010T.02.01,
- Rodzaj pojazdu - autobus międzymiastowy,
- Nr identyfikacyjny pojazdu – SUADB4RXP2S 610301,
- Nr rejestracyjny pojazdu – NKE KK05,
- Rok produkcji - 2002,
- Numer silnika – 83MO532804,
- Pojemność skokowa silnika - 6,174 dm3,
- Moc silnika - 154 kW,
- Dopuszczalna masa całkowita - 14 000 kg,
- Skrzynia biegów - manualna,
- Liczba osi - 2,
- Największy dopuszczalny nacisk osi - 90 kN,
- Kolor nadwozia - biały,
- Wskazanie drogomierza – 357 693 km,
- Data pierwszej rejestracji - 20.12.2002 r.,
- Ważność badań technicznych - 11.02.2023 r.
STAN TECHNICZNY POJAZDU
Zużycie silnika adekwatne do przebiegu i wieku pojazdu. Wszystkie zespoły i podzespoły pracują bez uwag i zastrzeżeń. Zużycie zespołów i podzespołów odpowiednie do okresu eksploatacji i przebiegu pojazdu.
OCENA OGÓLNA
Pojazd dopuszczony do ruchu na drogach publicznych.
4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, osoba do kontaktu: Tomasz Mysiakowski, tel. 89 754 01 69.
5. Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia:
Kwoty wadium za udział w przetargu: 2300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100),
Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy Korsze: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski nr rachunku 48 1020 3541 0000 5602 0260 9584 z dopiskiem „Wadium - przetarg na sprzedaż autobusu AUTOSAN” lub  w kasie Urzędu do dnia 22 września 2023 r. do godziny 13:00.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, a oferentowi, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży i zapłacenia ceny nabycia, wadium przepada na rzecz sprzedawcy - Gminy Korsze, a przetarg zostanie unieważniony.
6. Cena wywoławcza jest ceną minimalną, sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą.
7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta,
b) datę sporządzenia oferty,
d) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
e) oświadczenie oferenta, że:
- zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub nie zapoznał się ze stanem oferowanego pojazdu i jest świadomy skutków wynikających z rezygnacji z oględzin,
- akceptuje warunki udziału w ww. przetargu,
- zapoznał się i akceptuje treść wzoru umowy sprzedaży,
- wyraża zgodę, aby w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny nabycia,
f) oświadczenie RODO w przypadku osób fizycznych.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Przetarg na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN” w Urzędzie Miejskim w Korszach, ul. Adama Mickiewicza 13, w biurze podawczym lub w sekretariacie, lub przesłać na adres: Urząd  Miejski w Korszach, ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze w terminie do dnia 22 września 2023 r. do godziny 13:00.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
10. Dodatkowe informacje:
1. Pojazd zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę, nie mniejszą jednak niż cena wywoławcza.
2. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tę samą cenę, przetarg
kontynuowany jest w formie aukcji (licytacji) pomiędzy tymi oferentami.
2. Podpisanie umowy kupna - sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od wyboru oferty.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny
nabycia.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium,
- nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne
bądź budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży autobusu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Korszach, pod nr tel. 89 754 01 69.
 
 
 
Burmistrz Korsz


Jan Adamowicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Facebook Page Plugin

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.00 do 15.00

Statystyki odwiedzin

  • Dziś: 45
  • Tydzień: 573
  • Miesiąc: 3975
  • Wszystkie: 5434

Znajdź nas

  • Logo: Facebook
  • Logo: Youtube