Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA „ ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KORSZE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE W 2020 ROKU”

Konsultacje społeczne zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr OG.0050.168.2019 Burmistrza Korsz z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 roku” (zwanym dalej „Programem”).
Współpraca Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o roczny program współpracy, który jest dokumentem operacyjno planistyczny określający główne kierunki współpracy pomiędzy Gminą Korsze z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, który uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Na podstawie uchwały Nr LX/360/2010 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przedstawicielami NGO działającymi na terenie Gminy Korsze w dniach od 28 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. przeprowadzone zostały konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 roku”.
Materiały związane z przedmiotem konsultacji zostały przesłane pocztą tradycyjną oraz elektroniczną do organizacji pozarządowych znajdujących się w bazie prowadzonej przez Urząd Miejski w Korszach. Ponadto projekt Programu dostępny był na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach tj. www.korsze.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korszach ( http://bip.korsze.pl ) oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korszach ul. Adama Mickiewicza 13, w pokoju Nr 210. Prowadzone konsultacje miały formę bezpośrednich otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Ponadto w dniu 4 listopada 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach odbyło się spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Korsze (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu), którym zaproszenia zostały wysłane pocztą tradycyjną oraz rozesłane w formie elektronicznej na skrzynki mailowe. Podczas tego spotkania pracownik Urzędu Miejskiego w Korszach ds. obsługi Rady Miejskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawił oraz omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 roku”. W wyniku przebiegu konsultacji oraz podjętych na spotkaniu rozmów dotyczącego Programu, żadna organizacja nie zgłosiła uwag i wniosków.  Niniejszy protokół z przebiegu i wyniku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 roku” zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korszach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Korszach.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 roku” wraz protokołem z przebiegu konsultacji zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Korszach.  Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokół sporządził:
Rafał Jakubczak inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Korsze, 13 listopada 2019 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Facebook Page Plugin
Youtube Player

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Statystyki odwiedzin

  • Dziś: 0
  • Tydzień: 1265
  • Miesiąc: 3285
  • Wszystkie: 5995

Znajdź nas

  • Logo: Facebook
  • Logo: Youtube