Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA 2021 R.

 
 Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Burmistrz Korsz zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy  na 2021 rok.
Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na 2021 rok.
 
 
 
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
Zgłoszenia są ważne do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 
I. Wymagania stawiane Kandydatom: W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)   są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
2)   nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
3)   nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.
 
II. Zadania komisji konkursowej: Ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym poprzez dokonanie analizy ofert na podstawie formularza indywidualnej oceny oferty
z uwzględnieniem kryteriów w treści ogłoszenia o konkursie. Proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Korsz. Ocena ofert odbywa się za pomocą systemu WITKAC. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2021, Komisja Konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
 
III. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej.
 1. Burmistrz Korsz przedstawia komórce organizacyjnej lub jednostce organizacyjnej  kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania ofert biorąc pod uwagę:
 1. wybraną przez kandydata tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia
  i w ogłoszeniu konkursowym zgodną ze sferą zadań  publicznych z art. 4 ust. 1 ustawy,
 2. członkostwo we władzach organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego
  w art. 3 ust. 3, która bierze udział w konkursie (wykluczenie organizacji, które złożyły oferty w konkursie).
 1. Komórka organizacyjna/ jednostka organizacyjna wskaże osoby z bazy do udziału
  w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa
  w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach.
IV. Miejsce złożenia dokumentów: Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia drogą pocztową lub elektronicznie (skan zgłoszenia) na adres  email: ewelina.dziebowska@korsze.pl
 
Formularz zgłoszenia dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korszach – www.bip.korsze.pl 
 
V. Termin składania zgłoszeń- do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 14:00.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Facebook Page Plugin
Youtube Player

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Statystyki odwiedzin

 • Dziś: 42
 • Tydzień: 438
 • Miesiąc: 2111
 • Wszystkie: 4310

Znajdź nas

 • Logo: Facebook
 • Logo: Youtube