Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

OGŁOSZENIE - PRZETARGI

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2024 r. Burmistrz Korsz podał do publicznej wiadomości ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Korsze w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.
 
Wykazy dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korszach oraz opublikowane w BIP Urzędu Miejskiego w Korszach pod adresem https://bip.korsze.pl/wiadomosci/8105/lista/1/ogloszenia_i_wykazy, na stronie internetowej pod adresem http://www.korsze.pl. Informacja o wywieszeniu wykazów zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
Ogłoszenia dostępne są pod linkami:
- ogłoszenie Nr GT.6840.1.2024 - https://bip.korsze.pl/wiadomosci/8105/wiadomosc/747512/ogloszenie_nr_gt684012024_i_przetargu_ustnego_nieograniczonego
 
Bliższe informacje można uzyskać w Refaracie Gospodarki Terenowej Urzędu Miejskiego w Korszach przy ul. Adama Mickiewicza 13 w pokoju nr 214 lub telefonicznie pod nr 89 754 10 95.

ZGŁOSZENIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Miejski w Korszach przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do:
  • udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wywozu nieczystości wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie;
  • posiadania rachunków potwierdzających regularność wywozu nieczystości.
Dotyczy to zarówno posiadaczy zbiorników bezodpływowych, jak i przydomowych oczyszczalni ścieków. Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydawane przez Burmistrza Korsz. Listę takich przedsiębiorców znajdą Państwo na stronie internetowej urzędu pod adresem: https://bip.korsze.pl/wiadomosci/9341/wiadomosc/706521/wykaz_firm_posiadajacych_zezwolenia_na_oproznianie_zbiornikow_be
 
Wskazana wyżej ustawa nakłada na mieszkańców terenów nieskanalizowanych obowiązek wyposażenia swoich nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, które mają spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).
 
Niezgodnie z przepisami prawa pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych podlega karze grzywny wskazanej w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niedopuszczalne jest, aby ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojowicą lub gnojówką na grunty rolne.
 
Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich odbioru i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W związku z powyższym apelujemy do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie zgłosili faktu posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, o niezwłoczne złożenie deklaracji, której wzór znajduje się poniżej na stronie internetowej pod adresem: https://bip.korsze.pl/wiadomosci/9341/wiadomosc/746903/zgloszenie_zbiornika_bezodplywowego
 
Mając na uwadze dobro naszego lokalnego środowiska na terenie Gminy Korsze rozpocznie się cykl kontroli w celu weryfikacji wykonywania przez mieszkańców w/w obowiązków. W czasie kontroli właściciel posesji będzie zobowiązany okazać umowę z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za usługę. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba lub pozbywania się osadów ściekowych.

Załączniki

KONTROLA DEKLARACJI ODPADOWYCH

Od dnia 22 kwietnia 2024 roku sprawdzane będą deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem aktualności osób zgłoszonych do faktycznie zamieszkujących w nieruchomościach.
 
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Korszach będą weryfikować dane zawarte w złożonych deklaracjach dotyczące rzeczywistej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Kontrole będą miały na celu potwierdzenie, że wykazana w deklaracji liczba osób pokrywa się ze stanem rzeczywistym.
 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do poprawności danych zawartych w deklaracji, mieszkańcy będą wzywani do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej, aktualnej i poprawnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Apelujemy i zachęcamy  właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Korsze posiadający wiedzę na temat braku aktualności deklaracji, aby zdecydowali się złożyć korektę dotychczasowej deklaracji wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących.
 
Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.
 
Nieuczciwe postępowanie mieszkańców, którzy zaniżają liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, ma wpływ na wzrost opłat gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie całej gminy.
 
Jednocześnie przypominamy, że wszelkie zmiany będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób - przemeldowanie, narodziny dziecka, zgon), należy zgłaszać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korszach.
 
W załączniku do pobrania Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki

APEL PAMIĘCI KĘTRZYN WILAMOWO 10.04.2024 R.

Podczas słonecznej środy 10 kwietnia 2024 na lotnisku Kętrzyn Wilamowo o godzinie 8:20 przygotowano Apel Pamięci poświęcony ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem, w 14-stą rocznicę katastrofy.
 
Jak co roku, uroczystość odbyła się przy pierwszym (po katastrofie) obelisku i jedynym do dziś na lotnisku, który powstał w Polsce, by uczcić pamięć tego dramatycznego wydarzenia i ofiar katastrofy.
 
Na uroczystości przybyły licznie zaproszone delegacje w tym:
  • Pan Wojewoda Radosław  Król, który reprezentował Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, RP Prezesa Rady Ministrów oraz Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki;
  • Pani Senator Jolanta Piotrowska, która reprezentowała Panią  Małgorzatę Kidawę-Błońską - Marszałek Senatu RP;
  • Pan Zbigniew Szczypiński - Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski;
  • Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowała Pani Małgorzata Gołębiowska -Matusiak - Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego;
  • Stan duchownych reprezentowali: Ks. Arcybiskup Józef Górzyński – Metropolita Warmiński i Ks. Paweł Hause – Biskup  Ewangelickiej Diecezji Mazurskiej  wraz z wieloma lokalnymi proboszczami;
  • Dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych i Inspektora Sił Powietrznych reprezentował ppłk Tomasz Sędzikowski;
oraz  przedstawiciele z regionalnych formacji wojskowych, Straży Granicznej, samorządów, Policji i Straży Pożarnej, organizacji pozarządowych, instytucji oświatowych oraz kapłani różnych wyznań.
 
Ceremonia rozpoczęła się podniesieniem flagi państwowej przy akompaniamencie hymnu państwowego w wykonaniu orkiestry Wojsk Lądowych z Giżycka.
 
O godzinie 8:41 – na minutę rozległ się donośny dźwięk syreny strażackiej. W tym momencie każdy z zaproszonych gości mógł na chwilę w skupieniu pomyśleć o tych, którzy zginęli w katastrofie. Tym symbolicznym akcentem (w godzinie katastrofy) został oddany hołd pasażerom prezydenckiego samolotu, lecącego do Katynia. Następnie nawiązano do tragicznych wydarzeń sprzed 14 lat, odczytano listę ofiar i w krótkim zagajeniu wspomniano, co się wydarzyło.
 
„Lecieli, by uczcić ofiary mordu w Katyniu, a swoją tragiczną śmiercią rankiem dnia 10 kwietnia 2010r. nadali nowy światowy wymiar zagładzie Polskich Oficerów w 1940r. Stając wczesnym rankiem przy symbolicznym obelisku na lotnisku Wilamowo, już w Trzynastą rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem, dajemy dowód pamięci o dostojnych pasażerach i załodze samolotu TU 154, bo mamy tą pamięć w naszych sercach i gorących umysłach.
Panie Prezydencie Kaczyński! Panie Prezydencie Kaczorowski! Wspominając Waszą ofiarę na narodowym ołtarzu nie pozwolimy szczególnie młodemu pokoleniu zapomnieć o tej trudnej do zaakceptowania narodowej tragedii, o ofiarach katastrofy, o potrzebie szacunku człowieka dla innego partnera i jego dokonań.
Spoczywajcie w spokoju!”
 
Kontynuacją tej wyjątkowej chwili był również okolicznościowy tekst Apelu Oręża Polskiego zakończony oddaniem salwy przez Kompanię Honorową 15.GBZ.
 
Religijnym akcentem uroczystości była modlitwa Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego  i Biskupa Pawła Hause, za duszę ofiar tej ciągle poruszającej polskie społeczeństwo katastrofy.
 
Po modlitwie ekumenicznej zabrali głos:
- Pan Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król
- Pani Senator RP Jolanta Piotrowska
- Pani Małgorzata Gołębiowska-Matusiak, która odczytała okolicznościowy list Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Marcina Kuchcińskiego.
 
Symbolem końcowym uroczystości było złożenie kwiatów pod obeliskiem pamięci ofiar. Jako pierwsze zostały złożone imponujące wieńce w imieniu Prezydenta RP, Marszałek Sejmu, Premiera, Marszałek Senatu, Marszałka Warmii i Mazur oraz następnie liczne inne delegacje służb mundurowych, samorządów i społeczeństwa. Delegacja AKJ składająca kwiaty ustawiła również symboliczne znicze – 3 białe i 3 czerwone, nawiązujące do barw narodowych, a delegacja duchownych z Arcybiskupem Józefem Górzyńskim zamknęła procedurę składania kwiatów ustawieniem czerwonych zniczy.
 
Uroczystość zakończyła się podziękowaniem Stanisława Tołwińskiego (Prezesa AKJ - inicjatora organizowanej uroczystości) dla wszystkich obecnych na tych wyjątkowych obchodach i życzeniami bezpiecznego powrotu do domów.