Aktualności

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  • 07-03-2019
Informuje się, że w wyniku otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr OG 0050.4.2019 Burmistrza Korsz z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji w Gminie Korsze w 2019 r. dokonano wyboru organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację.
 
 
Informacje o złożonych ofertach i kwotach przyznanych dotacji zawiera:
- tabela nr 1 w zakresie zadania nr 1
- tabela nr 2 w zakresie zadania nr 2
 
 
I. Nazwa zadania konkursowego nr 1: Szkolenie sportowe, prowadzenie działalności sekcji sportowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja zawodów sportowych, wspieranie sportowych reprezentacji Gminy, a także organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form kultury fizycznej.
 
 
OFERTY PODLEGAJĄCE OCENIE
 
Lp.
Nazwa organizacji pozarządowej
Zadanie publiczne wskazane w ofercie
Przyznana kwota dotacji
 
1.
 
Miejski Klub Sportowy
w Korszach
 
„Organizacja rozgrywek mistrzowskich oraz prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie
piłki nożnej”
 
 
177.000,00
 
    Razem:
 
177.000,00
 
 
 
II.Nazwa zadania konkursowego nr 2: organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych i regionalnych imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizacja przedsięwzięć dotyczących sportui rekreacji dla mieszkańców Gminy, organizowanie konkursów sportowychi rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 
Tabela nr 2.
 
 
OFERTY PODLEGAJĄCE OCENIE
 
Lp.
Nazwa organizacji pozarządowej
Zadanie publiczne wskazane w ofercie
Przyznana kwota dotacji
 
1.
 
UKS „Tytan ” w Łankiejmach
 
 
„Aktywna Wioska”
 
 
5.700,00
 
2.
Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Otwarte drzwi”
 
 
„Dni Rodziny na sportowo”
 
3.520,00
 
                                                                                          Razem:
 
9.220,00
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją