Aktualności

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

  • 01-08-2022
Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku.
 

Do wniosku należy dołączyć:
1. faktury VAT stanowiące dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 roku  do 31 lipca 2022 roku;
2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
3. oświadczenie dotyczące formy prawnej podmiotu;
4. posiadacz bydła - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (dotyczy rolników, którzy składają wniosek po raz pierwszy w tym roku).
Limit zwrotu wydatków poniesionych na zakup paliwa rolniczego w roku 2022 wynosi   
110,00 zł x ilość hektarów użytków rolnych
oraz
40,00 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Pieniądze będą wypłacane w terminie od 1 października 2022r. do 31 października 2022r. na rachunek bankowy podany we wniosku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją