Aktualności

KONKURS "MAŁE GRANTY SOŁECKIE"

  • 13-05-2019
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie”przeznaczając na ten cel 500 tys. zł łącznej pomocy finansowej. Każda gmina wiejska lub miejsko-wiejska z terenu województwa warmińsko-mazurskiego może złożyć wnioski na zadania inwestycyjne i na zadania aktywizujące społeczności lokalne dotyczące więcej niż jednego sołectwa z jej terenu. Jeden wniosek może obejmować wyłącznie jedno zadanie realizowane w jednym sołectwie. Zadanie to nie może być też realizowane w innym sołectwie tej Gminy. Można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący danego sołectwa do każdej części konkursu. W bieżącym roku konkurs obejmuje dwie części zadań, będących zadaniami własnymi gminy:
­ Część I – Zadania inwestycyjne,
­ Część II – Zadania aktywizujące społeczności lokalne.
Nabór wniosków trwa od dnia ogłoszenia konkursu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 15.30
 
Regulamin konkursu, zakres zadań, finansowanie zadań i inne ważne informacje znajdują się na stronie internetowej: https://bip.warmia.mazury.pl/1151/ogloszenie-konkursu-male-granty-soleckie-marszalka-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-2019-roku.html

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją