Aktualności

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  • 16-05-2019
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację  w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji  zdrowia oraz z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Informuje się, że w wyniku otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr OG 0050.60.2019 Burmistrza Korsz z dnia 1 kwietnia 2019  roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Gminie Korsze w 2019 r. dokonano wyboru organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację.
 
Informacje o złożonych ofertach i kwotach przyznanych dotacji:
 
I. Podmioty, których oferty otrzymują dotację z zadania konkursowego nr 1:kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
 
OFERTY PODLEGAJĄCE OCENIE
 
Lp.
Nazwa organizacji pozarządowej
Zadanie publiczne wskazane w ofercie
Przyznana kwota dotacji
 
1.
 
Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Otwarte Drzwi”
 
 
„Lipcówka z grochówką – piknik organizacji pozarządowych”
 
8.000,00
 
2.
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Kraskowa „Pomost”
 
 
„Z wizytą  w teatrze dwa”
 
1.400,00
 
3.
 
 
Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Aktywizacji Wsi Warmińskiej „Animator”
 
 
„Festyn rodzinny w ramach Warmińsko-Mazurskich
Dni Rodziny”
 
 
1.500,00
 
4.
 
 
Koło Gospodyń Wiejskich
w Garbnie
 
„Muzyka-łączy-buduje—inspiruje „Przegląd piosenki biesiadnej”
 
 
4.500,00
 
5.
 
Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Otwarte Drzwi”
 
 
„Promujemy Talenty – Wojewódzki Konkurs Wokalny „Mazurski Słowik””
 
 
 
5.100,00
 
6.
 
Koło Gospodyń Wiejskich
w Łankiejmach
 
 
„Nasze małe tradycje”
 
 
4.500,00
 
                                                                                          Razem:
 
25.000,00
 
 
Informuje się, że w wyniku otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr OG 0050.61.2019 Burmistrza Korsz z dnia 1 kwietnia 2019  roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w Gminie Korsze w 2019 r. dokonano wyboru organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację.
 
Informacje o złożonych ofertach i kwotach przyznanych dotacji:
 
 
I. Nazwa zadania konkursowego nr 1:realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, promowanie zdrowego trybu życia poprzez organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi, pomoc dzieciom, wychowującym się w rodzinach dotkniętych problemem alkoholizmu.
 
 
 
OFERTY PODLEGAJĄCE OCENIE
 
Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Zadanie publiczne wskazane w ofercie Przyznana kwota dotacji
 
1.
 
Caritas Archidiecezji Warmińskiej
 
„Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Korszach”
 
 
27.850,00
 
3.
 
UKS „Tytan ” Łankiejmy
 
„Zdrowe i bezpieczne wakacje – 4 edycja ”
 
 
6.750,00
 
5.
 
Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”
 
„Pływamy i dbamy o zdrowie”
 
 
5.000,00
 
                                                                                          Razem:
 
39.600,00
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją