Aktualności

III sesja Rady Miejskiej w Korszach

  • 13-12-2018
Serdecznie zapraszamy na III sesję Rady Miejskiej w Korszach, która odbędzie się 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Miejskiej w Korszach.
4. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.
5. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Zapytania radnych oraz zapytania sołtysów i mieszkańców.
8. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2017-2030,
b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2018,
c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2018,
d) wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązania Gminy Korsze z pożyczki krótkoterminowej na przejściowy deficyt budżetowy w roku 2018 poprzez przejęcie długu,
e) stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej w Korszach do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości, 
f) rozpatrzenia skargi - anonimu na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Garbnie,
g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii w Gminie Korsze na 2019 rok,
h) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Korsze na lata 2019-2020.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją