Aktualności

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA KORSZ Z DNIA 9 STYCZNIA 2020 ROKU

  • 13-01-2020
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 16 ust. 1 i ust. 2 w związku z § 23 ust. 1 uchwały Nr XXIX/182/2016 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 27 października 2016 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tołkiny (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2016 r. poz. 5113 ze zm.) zwołuję zebranie wiejskie w dniu 25 stycznia 2020 r. (sobota) o godz. 14:00 na terenie miejscowości Tołkiny (przy placu zabaw) w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Tołkiny.
 
Liczba uprawnionych do głosowania – 229 osoby.

Jednocześnie wyznaczam II termin zebrania w tym samym dniu o godzinie 14:15 w przypadku braku uczestników uprawnionych do przeprowadzenia zebrania w pierwszym terminie.
 
Proponuje się następujący porządek obrad:
    1) Otwarcie Zebrania Wiejskiego i stwierdzenie kworum.
    2) Przyjęcie porządku zebrania.
    3) Wyznaczenie przewodniczącego obrad i wybór protokolanta.
    4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    5) Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru sołtysa.
    a) zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
    b) zamknięcie listy kandydatów,
    c) autoprezentacja kandydatów,
    d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
    e) ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania.
    6) Wolne wnioski i zapytania.
    7) Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki