Aktualności

XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

  • 28-02-2020
Serdecznie zapraszamy na XX Sesję Rady Miejskiej w Korszach,  która odbędzie się 5 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.
    Porządek obrad:
    1. Otwarcie sesji.
    2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
    3. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.
    4. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.
    5. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
    6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.
    7. Informacja o realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korsze w 2019 roku”.
    8. Interpelacje i zapytania.
    9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
    10. Podjęcie uchwał w sprawach :
    a) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korsze w 2020 roku”,
    b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania „Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580 N ul. Szkolna w Korszach”,
    c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2020-2030,
    d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2020,
    e) wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze,
    f) wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
    11. Zamknięcie obrad sesji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją