Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORSZ

  • 04-03-2020
 Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2 i 3 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 688 ze zm.)
BURMISTRZ KORSZ
 
Ogłasza
 
otwarty konkurs oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Korsze w roku 2020 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane w zakresie:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
oraz
ochrony i promocji zdrowia
 
Pełen tekst ogłoszenia konkursowego zawierający:
  1. rodzaj formy i realizacji zadań;
  2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2020;
  3. zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania;
  4. termin i warunki realizacji zadań;
  5. termin i warunki składania ofert;
  6. termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
znajduje sie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach – www.korsze.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.korsze.pl a także w Urzędzie Miejskim w Korszach – pokój 210.
 
Druki ofert na realizację zadania publicznego, jak również szczegółowe informacje o konkursie można pobierać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach – www.korsze.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.korsze.pl a także w Urzędzie Miejskim w Korszach – pokój 210. Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w Urzędzie Miejskim w Korszach ul. Mickiewicza 13 w pokoju Nr 112 – I piętro w terminie do dnia 27 marca 2020 r. do godz. 15.00.
 
O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu (data wpływu). Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie podlegać ocenie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki