Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORSZ

  • 16-10-2020
Działając na podstawie uchwały Nr LX/360/2010 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Korsze projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2010 r. Nr 193, poz. 2471), ogłaszam konsultacje dotyczące „Rocznego programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2021 roku”.
 
Konsultacje odbędą się w formie elektronicznej na Portalu Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Korszach https://www.konsultacje.korsze.pl
Treść projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2021 roku” stanowi załącznik do ogłoszenia, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach – www.korsze.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korszach – www.bip.korsze.pl, a także w Urzędzie Miejskim w Korszach – pokój 210.
 
Konsultacje trwają od dnia 16 października do 6 listopada 2020 roku.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Korsz
                                                                                                                                                                                                                                     Ryszard Ostrowski
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki