„Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze”

Kompetentne przedszkolaki w Gminie Korsze

  • 21-11-2018
Gmina Korsze w partnerstwie z Project Hub sp. z o.o. realizuje projekt „Kompetentne przedszkolaki w Gminie Korsze”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Miejskim w Korszach i OWP przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łankiejmach w Gminie Korsze: poprzez m.in. nabycie przez min. 90% ze 115 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 52 dziewczynek, kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 14 nauczycieli (14 kobiet), zwiększenie wiedzy 65 rodziców (50 kobiet) w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji klucz. dzieci oraz doposażenie ww. przedszkoli w niezbędne pomoce dydaktyczne w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
W ramach projektu realizowane będą zadania:
  1. Doposażenie przedszkoli i OWP w niezbędne pomoce dydaktyczne.
  2. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.
  3. Warsztaty z kreatywności dla dzieci – zajęcia warsztatowe z programowania.
  4. Warsztaty eksperymenty badawcze.
  5. Zajęcia z j. angielskiego.
  6. Warsztaty dla rodziców.
W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:
  1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 14.
  2. Liczba dzieci objętych wsparciem w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 115.
  3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 14.
Okres realizacji projektu: od: 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. Wartość Projektu – 313 942,50 zł
Wkład UE – 266 851,12 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki