Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW
na kadencję 2024-2027
 
Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 13 września 2023 r. liczba ławników, która powinna być wybrana przez Radę Miejską w Korszach na kadencję 2024 – 2027 do Sądu Rejonowego w Kętrzynie: ogółem 2 ławników, z czego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ławnik. 
 
PROCEDURA WYBORU ŁAWNIKÓW
 
Procedurę wyboru ławników reguluje dział IV, rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.). 
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 
 
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych 
 
 Ławnikami nie mogą być: 
 
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzekania można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw 
i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:  
 
a) prezesi właściwych sądów,
b) stowarzyszenia,
c) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
d) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Termin zgłoszenia kandydatów na ławników upływa 06 października 2023 r.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011, Nr 121, poz. 693 z ze  zm.) Do wyżej wymienionej karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
    o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1. – 4. powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).
 
 Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.
 
WZORY DOKUMENTÓW
 
1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
2. Oświadczenia składane przez kandydata:
- oświadczenie składane przez kandydata - władza rodzicielska
- oświadczenie składane przez kandydata - oświadczenie kandydata na ławnika - przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Lista osób popierających kandydata na ławnika
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać: 
 
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami  należy składać w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Korszach (kasa), ul. Adama Mickiewicza 13, 
w godzinach pracy Urzędu.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 06 października 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
OPŁATY 
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 

DOŻYNKI W SOLECZNIKACH NA LITWIE

Przedstawiciele gminy Korsze w tym: Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach – Katarzyna Kietlińska, Członek Zarządu Stowarzyszenia Aktywne Korsze – Elżbieta Pasieka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach – Piotr Frąckiewicz, Radny Powiatowy - Leszek Szewczuk na zaproszenie Mera Rejonu Solecznickiego Zdzisława Palewicza, mieli przyjemność uczestniczyć w tegorocznych Dożynkach w Solecznikach na Litwie.
 
Kilkudniowy pobyt był przepełniony licznymi atrakcjami związanymi z poznaniem kultury, infrastruktury funkcjonalnej oraz życiem codziennym Polaków żyjących na Litwie. Jednym z zaplanowanych działań, było otwarcie Centrum Rekreacji i Sportu im. Władysława Kozakiewicza, mieszczące się w Solecznikach Małych. Centrum posiada nowoczesną infrastrukturę sportową wraz z zapleczem noclegowym dla grup przyjezdnych. Mer Rejonu Solecznickiego wielokrotnie podkreślał podczas otwarcia obiektu, jak i również podczas Dożynek, aby współpraca między naszymi krajami była oparta na wymianach młodzieży w obszarze sportu, kultury i edukacji, serdecznie zapraszał grupy z Polski do nowo oddanego budynku. Obiekt otrzymał patrona Władysława Kozakiewicza, znanego Olimpijczyka, który urodził się w Solecznikach Małych, miejscowości gdzie ów obiekt jest postawiony.
 
Gościnność mieszkańców Rejonu Solecznickiego jest nadzwyczaj serdeczna, doświadczyła tego delegacja z Polski, którą opiekowali się mieszkańcy Ejszyszek, miasta partnerskiego Korsz. Zdecydowanie Dożynki w Solecznikach zasługują na miano największych i najpiękniejszych dożynek organizowanych na Litwie przez mniejszość Polską. Jest to znakomite wydarzenie promujące kulturę, tradycję i region nazywany stolicą Polskości na Litwie.